بهترین روزی رسان

هارون الرشید به بهلول گفت: می خواهی که وجه معاش تو را متکفل شوم و مایحتاج تو را از خزانه مقرر سازم تا از فکر آن آسوده شوی؟

بهلول گفت: اگر سه عیب در این کار نبود، راضی می شدم .

اول آنکه تو نمی دانی به چه محتاجم، تا آن را از برای من مهیا سازی .

دوم اینکه نمی دانی چه وقت احتیاج دارم تا در آن وقت، وجه را بپردازی .

سوم آنکه نمی دانی چقدر احتیاج دارم تا همان مقدار بدهی .

 ولی خداوند تبارک و تعالی که متکفل است  هر سه را می داند آنچه را  محتاجم ،وقتی که لازم است و  به قدری که احتیاج دارم می رساند .

اما پرداخت تو این تفاوت را هم دارد  که تو در مقابل  پرداخت این وجه، با کوچکترین خطایی ممکن است مرا مورد خشم و غضب خود قرار دهی . پس خداوند بهترین روزی رسان است .

/ 0 نظر / 14 بازدید