خداوند متعال فرمود:

من ۶ چیز را در ۶ جا قرار دادم مردم آن را در ۶ جای دیگر جستجو می کنند.

۱- من علم را در گرسنگی قرار دادم مردم آن را در سیری می جویند.

۲- من عزت را در نمازشب قرار دادم ولی مردم آن را در دستگاه سلاطین

می جویند .

۳- من ثروت را در قناعت قرار دادم  مردم آن را در کثرت مال دنبال می کنند.

۴- من استجابت دعا را در لقمه حلال قرار دادم  ولی مردم آن را در قیل وقال می جویند.

۵- من بلند مرتبگی را در تواضع قرار دادم  ولی مردم در تکبر دنیا طلب

 می کنند.

۶- من راحتی را در بهشت قرار دادم  مردم آن را در دنیا طلب می کنند.

/ 0 نظر / 2 بازدید