روزی از دانشمندی ریاضیدان نظرش را درباره انسان پرسیدند

روزی از دانشمندی ریاضیدان نظرش را درباره انسان پرسیدند

جواب داد:

اگر انسانها دارای ( اخلاق) باشند پس مساوی هستند با عدد یک                        =1
اگر دارای (
زیبایی) هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک می گذاریم                   =10
اگر (پول) هم داشته باشند دوتا صفر جلوی عدد یک می گذاریم                          =100
اگر دارای (
اصل و نسب) هم باشند پس سه تا صفر جلوی عدد یک می گذاریم        =1000
ولی اگر زمانی عدد یک رفت (
اخلاق) چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر هم به تنهایی هیچ نیست ،   
پس آن انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت.

/ 0 نظر / 12 بازدید